Menú Cerrar

Política de Privacidad

AVÍS LEGAL

ESPORTS LES PLANES.SL, (en endavant referida com Esports les Planes) domiciliada a l’Avinguda de l’hortó, baixos 3, AD300 Sornas, Ordino (Principat d’Andorra), inscrita al Registre de Societats Mercantils del M.I Govern d’Andorra amb número ……., número de registre tributari L-706776-S i correu electrònic de contacte i correu electrònic esportslesplanes@gmail.com corresponent amb la gestora responsable del nom dels dominis www.esportslesplanes.ad (d’ara endavant denominats el “Lloc web”).

1. CONDICIONS D’ÚS GENERAL

L’Usuari accedeix voluntàriament al Lloc web, la qual cosa implica que la utilitzaran conforme el present avís legal, la llei, la moral, la bona fe i/o costums.

Vostè ha de saber que:

 • La utilització d’aquest Lloc web suposa l’acceptació del present avís legal i les condicions contingudes en el mateix.
 • Les pàgines web integrades en aquest Lloc web poden ser lliurement visitades pels usuaris.
 • Esports les Planes permet el registre d’usuaris i l’accés d’aquests a espais privats amb informació personalitzada.
 • Esports les Planes es reserva el dret a modificar sense previ avís el contingut del present avís legal, per tant, i per la correcta utilització del Lloc web, li recomanem que visiti periòdicament aquesta secció.
 • Esports les Planes posa a la disposició de l’usuari a través del Lloc web l’accés a enllaços que permeten la compravenda de productes de empreses integrades al grup i/o altres empreses. Els serveis oferts per tercers estan sotmesos a les seves pròpies condicions per la qual cosa Pyrénées no assumeix cap responsabilitat sobre aquest extrem.
 • Esports les Planes es reserva el dret de modificar i actualitzar la informació del Lloc web, la presentació i configuració i les condicions d’accés sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment. Així mateix, Esports les Planes es reserva el dret de modificar i/o emetre totalment o parcialment els continguts del Lloc Web i restringir-ne l’accés. En cas que s’hagin de realitzar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, Esports les Planes es reserva el dret de suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís l’accés al Lloc Web, així com el dret de prestació o cancel·lació dels serveis, sense perjudici de procurar posar-ho en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstàncies ho permetin.

2. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

© 2022, Esports les Planes.SL . Tots els drets reservats.

 • Aquest Lloc web i els continguts inclosos en el mateix (articles, textos, imatges, logotips, marques, botons, programari, ets.) estan protegits per la legislació vigent de propietat industrial i intel·lectual i son propietat de Esports les Planes.SL o de tercers que han autoritzat el seu ús a Esports les Planes, quedant expressament prohibida l’explotació sense la corresponent autorització de Esports les Planes.
 • No es podran realitzar actes totals o parcials de reproducció, publicació, tractament informàtic, distribució, difusió, transformació, compilació, modificació, distribució o comunicació pública del Lloc Web sense el consentiment previ i per escrit de Esports les Planes.SL.
 • L’accés a aquest Lloc web no suposa, en cap cas, l’adquisició de cap dret de propietat sobre els continguts que figuren en el mateix per part dels usuaris.
 • Es permet la creació d’enllaços (“links”) a aquesta Web, sempre que siguin a la pàgina principal o es facin utilitzant la opció de compartir contingut que el mateix lloc web posa a disposició dels usuaris. Es prohibeixen expressament els enllaços profunds a altres pàgines (“deep link”), el seu emmarcat (“framing”) així com qualsevol altre no autoritzat. En aquest sentit, aquelles persones que desitgin establir un “link” o “hiperenllaç” entre la seva Web i aquest Website, hauran de recaptar l’autorització expressa i per escrit de Esports les Planes, sense que això impliqui una relació entre aquesta i el titular de la pàgina sobre la qual s’estableixi el “link”, ni l’aprovació o acceptació per part de Esports les Planes dels seus continguts o serveis.
 • Queda absolutament prohibit l’ús del Lloc Web o de qualsevol dels seus elements amb finalitats comercials o il·lícites. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual, poden donar lloc a l’exercici de les accions legals pertinents i, si s’escau, a les responsabilitats derivades d’aquest exercici.

3. LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

 • Esports les Planes es reserva el dret a interrompre l’accés al seu Lloc web, així com la prestació de qualsevol servei a través del mateix, en qualsevol moment i sense previ avís, sigui per motius tècnics, de seguretat, de manteniment o per qualsevol altra causa.
 • Esports les Planesno serà responsable en cas que s’hagi d’interrompre el servei, retard o mal funcionament i altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que s’escapin del control de Esports les Planes i/o siguin degudes a una actuació dolosa o culposa del usuari i/o tinguin el seu origen en causes de força major.
 • La informació continguda en aquest Lloc web pot no ser correcta, malgrat els esforços realitzats per assegurar la seva exactitud i actualització. En conseqüència, Esports les Planes no es responsabilitza dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis de la seva utilització.
 • Aquest Lloc web pot contenir enllaços a altres llocs webs del contingut dels quals, utilitat o exactitud, no es por responsabilitzar a Esports les Planes. La incorporació d’un enllaç en aquest Lloc web no pot considerar-se una recomanació als usuaris perquè procedeixin a la seva utilització. La decisió d’utilitzar-los es responsabilitat dels usuaris.
 • Esports les Planes no es fa responsable dels danys i perjudicis derivats de l’ús d’aquest Lloc web o dels seus continguts, no garantint l’absència de virus o la impossibilitat de causar danys en els sistemes informàtics de l’usuari.
 • Esports les Planes no es responsabilitza del mal ús que es pugui fer d’aquest Lloc web.

4. RESPONSABILITAT DE L’ÚSUARI

L’ús d’aquest Lloc Web i la informació que es facilita és responsabilitat de l’usuari.

L’usuari és responsable del compliment de les lleis i reglaments en vigor i de les regles aplicables a l’ús que es realitzi dels productes i aplicacions. Tanmateix, es prohibeix l’ús del Lloc Web contrari a la bona fe, en particular i de manera no exhaustiva: la utilització contrària a la normativa andorrana o que infringeixi els drets de tercers; la publicació o transmissió de qualsevol contingut que resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori; alterar o intervenir per mitjans fraudulents pàgines web personals o correus electrònics, o sistemes d’altres usuaris o tercers sense la seva autorització; els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri els drets de la propietat intel·lectual de tercers, la recollida i/o la utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o que contravingui les disposicions de la Llei Qualificada 29/2021 de protecció de dades personals; la utilització del servidor de correu, el domini i les adreces de correu electrònic amb finalitats de correu no desitjat, bombardeig de correu, suplantació d’identitat, frau sota custòdia de tercers, Scam 419, pharming, difusió de virus (troians, etc.) o qualsevol altre tipus d’activitat realitzada amb ànim fraudulent o delictiu.

Queda expressament prohibit accedir, modificar, visualitzar la configuració, l’estructura i els arxius dels servidors del Lloc Web. Davant qualsevol problema que es pugui produir en els servidors i sistemes de seguretat del Lloc Web com a conseqüència directa d’una actuació negligent de l’usuari, aquest respondrà per la responsabilitat civil i penal que correspongui. L’usuari respectarà els estàndards tècnics disposats pel Lloc Web en l’administració i desenvolupament dels productes utilitzats de manera que no es produeixi un ús abusiu que retardi els servidors i perjudiqui la prestació dels productes o drets d’altres usuaris.

5. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I COOKIES

En compliment del que requereix la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant, LQPD), i amb els reglaments que la desenvolupen, s’informa als usuaris d’aquest Lloc Web que qualsevol dada personal facilitada a Esports les Planes serà tractada amb les finalitats i condicions definides al seu Registre d’Activitats de Tractament.

El responsable del fitxer és Esports les Planes.SL en qualitat de responsable del tractament, identificat a la capçalera d’aquest document.

Les dades aquí recollides es tractaran per les finalitats indicades a la política de privacitat.

En compliment de la LQPD, i els seus reglaments de desenvolupament, Pyrénées l’informa que disposa dels dret d’accés,, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de tractament reconeguts en l’esmentada normativa.

L’informem que aquest Lloc Web recull cookies. Trobareu una explicació exhaustiva en el següent …………… Per més informació sobre com tractarem les dades personals consulteu el següent ……

6. LEGISLACIÓ APLICABLE I TRIBUNALS COMPETENTS

 • Les condicions d’aquest Lloc web i les relacions entre l’usuari i Esports les Planes es regiran per la legislació i jurisdicció andorrana.
 • Per conèixer qualsevol discrepància que pugui sorgir entre l’usuari i Esports les Planes, ambdues parts es sotmeten als Jutjats i Tribunals del Principat d’Andorra.

Esports Les Planes, como responsable del presente Sitio Web y de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), ha puesto en práctica aquellas políticas, medios y procedimientos técnicos y organizativos para garantizar y proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos de carácter personal de sus usuarios. Estos datos serán tratados en un/os fichero/s debidamente inscrito/s en la Agencia Andorrana de Protección de Datos, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente.

En el caso de que los datos a facilitar por el Usuario fueran necesarios para que el equipo de Esports Les Planes pudiera i) responder a las consultas, proporcionar informaciones requeridas por el Usuario; ii) realizar toda aquella prestación de servicios y/o productos contratados o suscritos por el Usuario; iii) proporcionar acceso al Usuario a determinadas funcionalidades del Sitio Web; o bien iv) realizar todas aquellas actividades propias de Esports Les Planes por la presente reseñadas, Esports Les Planes informará de dicha obligatoriedad al Usuario, indicándole qué datos son de necesaria cumplimentación. Mediante la indicación, facilitación o introducción de dichos datos y de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la L.O.P.D., el Usuario otorga consentimiento inequívoco a Esports Les Planes para que proceda al tratamiento de los datos facilitados en pro de los fines mencionados anteriormente así como para el eventual envío de comunicaciones comerciales de Esports Les Planes que puedan ser del interés del usuario.

Por otra parte, en el caso de contactos y consultas, la información será usada exclusivamente a efectos de dar respuesta a las cuestiones que se planteen. En el caso de que llegara a establecerse una relación comercial, la información podrá usarse para mantener dicha relación. La información facilitada también podrá usarse para realizar estadísticas a efectos de mejorar el servicio de la Web, a menos que el usuario en su comunicación deje constancia expresa de lo contrario.

Esports Les Planes no se compromete a dar respuesta a todas las consultas, contactos y/o información enviados a través de la Web. La información facilitada también podrá usarse para realizar estadísticas a efectos de mejorar el servicio de la Web, a menos que el usuario en su comunicación deje constancia expresa de lo contrario.

Además, la información indicada en la reserva de material para grupos, es de carácter comercial, por lo tanto se usará para mantener dicha relación. Como en el anterior apartado, la información facilitada también podrá usarse para realizar estadísticas a efectos de mejorar el servicio de la Web, a menos que el usuario en su comunicación deje constancia expresa de lo contrario.

La entidad responsable de la base de datos, así como los que intervengan en cualquier fase del tratamiento y/o las entidades a quienes les hayan sido comunicadas -en su caso y en virtud de la correspondiente autorización conferida por el Usuario-, están obligadas a observar el secreto profesional y a adoptar los niveles de protección y las medidas técnicas y organizativas necesarias a su alcance que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal, evitando, en la medida de lo posible, accesos no autorizados, modificaciones ilícitas, sustracciones y/o la pérdida de los datos, a fin de procurar el correspondiente nivel de seguridad a los ficheros de Esports Les Planes, según la naturaleza y sensibilidad de los datos facilitados por los usuarios del presente Sitio Web. Asimismo, Esports Les Planes se compromete a tener implementadas las medidas de seguridad que correspondan en virtud de lo establecido en el Reglamento de Medidas de (R.D. 1720/2007).

Los usuarios tienen reconocida por la indicada Ley Orgánica de Protección de Datos los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición y, en su caso, el derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a la recepción de comunicaciones comerciales mediante el envío de correo electrónico a esportslesplanes@gmail.com o carta a Esports Les Planes, Carretera General Ordino-Arcalís, Pont de Sornàs, Sornàs, Ordino AD300, Andorra la Vella.